Bază Materială

      Facultatea de Arte utilizează baza materială a Universitaţii „Ovidius” din Constanţa dispunând de: amfiteatre, săli de curs şi seminar, laboratoare, săli de bibliotecă, bază sportivă, centre de consultanţă, centre de cercetare, cele mai multe spaţii de învăţământ fiind situate în Campusul Universitar din B-dul Mamaia, toate acestea fiind echipate corespunzător pentru a asigura o pregătire a tinerilor artişti şi pedagogi la cele mai înalte standarde europene. Pentru toţi studenţii din alte localităţi au fost amenajate cămine studenţeşti moderne.
     Spaţiile de învăţământ şi cercetare corespund specificului său. Numărul de locuri în săli de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea formaţiilor de studii (serii, grupe, subgrupe), conform normativelor Ministerului Educaţiei. Lucrările aplicative la unele discipline din planurile de învăţământ se desfăşoară în laboratoare dotate cu calculatoare. 
     Facultatea de Arte beneficiază de următoarele laboratoare și centre de cercetare și creație artistică:
- Ministudio de televiziune;
- Studio de înregistrări;
- Laborator de informatică muzicală/prelucrare digitală a sunetului;
- Laborator de pelucrare a imaginii pe calculator;
- Laborator de cercetare muzicologică şi etnomuzicologică;
- Centrul de consultanţă, creaţie şi producţie artistică Artensive; 
- Centrul de cercetare şi creaţie artistică Adrian Pintea;
- Centrul de informare şi documentare multimedia al Facultăţii de Arte.
      Fondul de carte de specialitate existent în Centrul de informare şi documentare multimedia al Facultăţii de Arte acoperă – în cea mai mare parte (şi se îmbogăţeşte an de an) – referinţele bibliografice recomandate la fiecare disciplină din planul de învăţământ. El este constituit din tratate de specialitate, cursuri universitare, cursuri şi caiete de lucrări practice elaborate de cadrele didactice proprii, colecţii de reviste de specialitate etc. Din totalul de 2.483 de exemplare, 797 formează fondul de carte, 748 partituri, 968 CD-uri şi DVD-uri. La acestea se adaugă revistele de specialitate pentru fiecare domeniu. De asemenea, sunt oferite la dispoziţia studenţilor softuri şi programe de calculator specifice disciplinelor cu profil artistic. Studenţii au acces nelimitat şi la Biblioteca Centrală a Universităţii „Ovidius” Constanţa, care funcţionează în campusul de pe B-dul Mamaia.
     Totodată, pentru desfăşurarea normală a procesului de învăţământ au fost contactate instituţii de cultură reprezentative din judeţul Constanţa, care, pe bază de convenţii şi protocoale încheiate, asigură realizarea unor activităţi aplicative şi de documentare a studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de diplomă precum şi realizarea practicii de specialitate.