Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Acte necesare

2020

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):
a. declarație RGDP;
b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;
c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
d. certificatul de naștere;
e. actul de identitate;
f. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
g. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2020, diploma sau adeverința de bacalaureat. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat pentru promoția 2020 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
h. prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
i. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2020) pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii, în cazul înscrierii la studii universitare de master;
j. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
k. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
l. foaia matricolă;
m. adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
n. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
o. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
p. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
q. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
ii. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
(3) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.
(4) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, va conține următoarele documente (în format pdf ):
a. declarație RGDP
b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;
c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
d. certificatul de naștere;
e. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
f. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
g. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
h. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova/ în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;
i. diploma de licenţă vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
j. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEC (în cazul în care se solicită obținerea atestatului prin UOC);
k. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de MEC sau adeverința de recunoaștere, pentru candidații care au absolvit în anul 2020 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul depășește termenul limită adeverința îşi pierde valabilitatea) - valabil pentru candidații care au obținut Atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
l. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română
m. certificat de absolvire a anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEC, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
n. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line), nivel minim B1. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă.
o. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
p. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
q. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
r. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
s. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;
t. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
(1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEC sau adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".
(2) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.
 


Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE şi CE va conține următoarele documente (în format pdf ):
a. declarație RGDP
b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;
c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
d. certificatul de naştere;
e. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
f. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
g. certificatul de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
h. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, / în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
i. diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova / în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitare de master;
j. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;
k. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română
u. certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEC cu nivelul acceptat minim acceptat B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către MEC. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
l. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
m. adeverință medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
n. fotografie color – după caz, tip buletin/C.I.;
o. copia chitanţei de evaluare a dosarului la DSS;
p. copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
q. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;
(1) La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original (în caz contrar procesul de admitere va fi anulat automat, fără returnarea taxelor de înscriere și prelucrare dosar, fără posibilitate de contestație), vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEC a unei noi scrisori de acceptare) şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".
(2) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

 

 

2019

(1)Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere la facultățile care nu organizează admitere on-line va conține următoarele documente într-un dosar plic:

 1. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2;
 2. certificatul de naștere, în original si copiecertificarea conformității cu originalul[1] se va face de către membrii comisiei de admitere
 3. actul de identitateîn original, si copie, certificarea conformității cu originalul[2] se va face de către membrii comisiei de admitere;
 4. certificatul de căsătorie, în original, si copiecu certificarea conformității cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformității cu originalul1 sau, după caz, copie legalizată a acesteia.Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2018care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere.
 6.   prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 7. diploma de licenţă în original si copie cu certificarea conformităţii cu originalul1, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 9.   documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în original si copie, cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere, în cazul înscrierii la studii universitate de licență;
 10.   copie, dupălegitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
 11. foaia matricolăîn original si copie cu certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere;
 12.  adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
 13. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 14. dovada plății taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 15. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
  3. declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.

(2)Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

(3)La inscrierea on-line, candidatii vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documente prevăzute la alin (1).Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse la inmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis).

 

 

 

 (1)Dosarele de candidatură pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE, vor conține, următoarele documente într-un dosar plic:

 1. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
 3. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 4. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 5. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 6. diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2019, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 7. diploma de licenţă în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii; în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEN (in cazul in care se solicita obtinerea atestatului prin UOC);
 9. atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
 10. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română
 11. certificat de absolvirea anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate deMEN, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1; certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel national/international,nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, sau certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC.Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se va studia programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).
 12. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
 13. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 14. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 15. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii de licență/master (la care candidatul a predat originalele);
 16. declarația pe proprie răspunderepentru veridicitatea actelor;
 17. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
 18. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;
 19. copia chitanței de evaluarea dosarului la DSS;
 20. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere

(2)La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

 

 

 

(1)Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE şi CEva conține, următoarele documente într-un dosar plic:

 1. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
 3. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 4. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 5. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 6. diploma de bacalaureatsau echivalentă ori, pentru promoția 2018, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către  Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 7. diploma de licență în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 8. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;
 9. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Educației din țara emitentă, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română
 10. certificat de competență lingvisticăpentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu nivelul acceptat minim acceptat B1sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către MEN;certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/masterla care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se va studia programul de studii pentru care candideaza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă, precum si cei ce posedă un certificat de competență lingvistică, valabil internațional, cu nivel minim acceptat B1 (CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL - pentru limba engleza, DELF - pentru limba franceza, etc).
 11. adeverință medicalăcare atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
 12. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/C.I.;
 13. copia chitanţei de evaluarea dosarului la DSS;
 14. copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 15. declarație pe propria răspunderepentru veridicitatea actelor;
 16. declarație cu lista documentelordepuse la dosar;
 17. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

(2)La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare) şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

 

 

 

 

Candidații rromi care îşi probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenționate de la bugetul de stat, în conformitate cu Art. 20 litera o.

 

 

 


[1] Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (și nu a unei copii legalizate).